ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

Политиката на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци кога ја посетувате нашата веб страница Allelectric.mk  и/или користите некоја од нашите услуги преку истата. Wine.mk ги собира само оние лични податоци кои се неопходни за да ги оствари законските задачи и овластувања.

Allelectric.mk за заштита од неовластен пристап и користење на личните податоци на своите корисници и субјектите за кои чува/обработува податоци, ги презема сите потребни технички и организациски мерки, согласно: законската регулатива и подзаконските акти кои се однесуваат на заштитата на личните податоци,  Политиката за безбедност на информации  и други релевантни акти.

Чии податоци собираме

 • Корисници без и со кориснички профил на веб страницата на mk – Allelectric.mk
 • Не е потребна регистрација за да се користи оваа веб страница. Регистрацијата е неопходна само при комплетирање на наплатата и тогаш од купувачите се бара да внесат следниве податоци: име, презиме, датум на раѓање, е-mail адреса, корисничко име и лозинка. Опционо купувачите можат да го остават и својот телефонски број, овој податок не е задолжителен, но се препорачува со цел за полесно комуницирање при доставата.
 • mk нуди опција одреден производ да го препорачате на пријател. Ако се одлучите да ја користите оваа опција од вас ќе биде побарано да го оставите името на вашиот пријател и неговата е-mail адреса. Личните податоци на Вашиот пријател нема да бидат продадени или поделени на трета страна, но може да добие информација од нас за новите производи, услуги или промоции за кои мислиме дека се од заеднички интерес. Вашиот пријател може да испрати е-mail за отстранување од оваа листа.
 • Ако одлучите да ја користите опцијата за оставање на коментар треба да знаете дека сите лични податоци оставени таму можат да бидат прочитани од други. Wine.mk не е одговорен за приватноста на личните оставени на овој начин.
 • mk сочувува контакт информации, адреса на испорака и телефонски број на примачите на поклон со цел да обезбеди навремена испорака на поклонот. Овие податоци не се продаваат, делат или изнајмуваат на други трети лица, но можат да бидат искористени при промоција на нови производи и услуги за кои мислиме дека се од заеднички интерес. Примачите на поклон имаат можност да се откажат од добивање на вакви е-mail пораки од Allelectric.mk било кога.
 • Правни и физички лица во врска со процесот на нарачка и наплата;
 • При процесот на наплата Allelectric.mk ги побарува следниве податоци од купувачот: контакт информации и адреса за испорака. Овие податоци се користат за евиденција на нарачките, за верификација дека купувачот има доволно години пропишани со закон за купување и навремена испорака.

Во моментот на реализацијата на плаќањето со платежни картички, купувачот се пренасочува на заштитена web страна на Тутунска Банка на која ги внесува податоците од платежната картичка потребни за реализација на плаќањето со што Allelectric.mk не располага со истите.

 • Лица кои поставуваат прашања, бараат податоци и информации, имаат поплаки, пофалби или други барања поврзани со делокругот на работата на Allelectric.mk.

Категории на податоци кои се обработуваат

 1. Податоци од посетите на веб страницата

– При посетата на веб страницата на ЦР, за секој корисник (со или без кориснички профил) се креира лог записи со следни податоци:

 • ИП (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапува корисникот, вид и модел;
 • Оперативниот систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страните кои ги посетува на веб страницата на mk и времето на користење/минување на секоја страна;
 • URL на страната од која е префрлен на веб страницата на mk и во некои случаи, термините кои ги користел во обидот да ја најде страната на Wine.mk;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користат;
 • Држава;
 • Податочни параметри на основа на кои е извршено пребарување на податоци;
 1. Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат

– Корисниците кои пристапуваат на веб страницата на ЦР можат да се поделат на две категории: корисници со и без кориснички профил.

 • За корисниците без кориснички профил се евидентира IP адресата од која тие пристапуваат и ги користат општите услуги кои ги нуди веб страницата на mk.
 • За корисниците со кориснички профил покрај IP адресата се евидентираат податоци кои се потребни за да се креира профилот бидејќи користат услуги кои ги нуди mk, за кои е потребна соодветна автентикација (потврдување на идентитетот на корисникот)  и соодветна авторизација (утврдување на права – овластувања за користење).

Цели за кои ги собираме податоците

Вашите лични податоци ги обработуваме со цел да Ви овозможиме online користење на нашите производи и услуги.

Притоа, Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани.

Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на Ваша претходна согласност.

Како  ги собираме личните податоци

Личните податоци ги собираме преку различни канали, вклучувајќи:

 • Користење на веб страницата на mk, преку централизираниот систем за управување со кориснички профили и сите останати информатички системи кои се користат за уписи и дистрибуција на податоци и информации;
 • Преку нашиот e – mail достапен на веб страницата и
 • Други форми за контакт кои се достапни на веб страницата.

Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката и се утврдени во (прегледот) со рокови на чување на личните податоци на АЗЛП.

Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
 • право на приговор

Промена на политиката за приватност

Политиката за приватност редовно ќе се менува и дополнува и усогласува соодветно на настанатите промени и евентуално согласно законските измени. За секое нејзино изменување или дополнување ќе биде поставено видливо известување на оваа интернет страница.

Заштита од злоупотреби

Allelectric.mk ги презема сите пропишани технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита при обработка на личните податоци со кои располага, заради спречување неовластен пристап, неовластено откривање или евентуална нивна злоупотреба, користејќи редовни контроли и најнови технолошки механизми и достигнувања во оваа област.

Офицер за заштита на лични податоци  – Марјан Делевски